Vanhaa asiaa: Kuntavaaliteemani 2012

Tavoitteitani ensi valtuustokaudelle:

Ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuuden väheneminen, Itämeren saastuminen, jätteiden synnyn ehkäisy ja luonnonvarojen tuhlaamisen hillintä vaativat toimenpiteitä kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Mutta näihin asioihin voidaan vaikuttaa myös koti-Turun kunnallispolitiikassa tehtävillä päätöksillä. Ympäristön ja luonnon suojelu on paitsi luonnon myös ihmisen etu, sillä kestävää taloutta ja työllisyyttä ei ole ilman vakaata ilmastoa ja hyvinvoivaa ympäristöä. Uutiset ilmastonmuutoksen ennakoitua nopeammasta etenemisestä eivät saa vaivuttaa meitä epätoivoon, vaan voimat on suunnattava torjuntatoimien toteuttamiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii uusiutuvan energiantuotannon kehittämistä, hajautettua energiantuotantoa ja energiankäytön tehostamista. Meidän on lisättävä energiankäytön tehokkuutta, energian säästöä ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Turku Energian pitää irrottautua sekä Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta että kivihiilen käytöstä. Uudet energiaratkaisut on toteutettava tulevaisuuden ilmastopolitiikan kannalta kestävästi eli hiilivapaasti ja turvallisesti. Tämä on myös työllisyyskysymys. Kaukolämpö on edelleen hyvä ajatus, mutta sitä pystytään tuottamaan alueella 100 % hiilivapaasti. Jäteratkaisut ja energiaratkaisut on tehtävä kokonaisuutena järkevästi, kaupungin ja ympäristön kokonaisetuun pyrkien. Lisäksi on mietittävä eri vaihtoehtojen työllistävyyttä. Kierrätysliiketoiminta ja materian hyötykäyttö luo uusia työpaikkoja aivan toisella tapaa kuin jätteen hävittäminen polttamalla.

Liikenteessä on satsattava raiteisiin: pikaraitiotiehen ja junaratoihin. Lisäksi on jatkettava tällä vaalikaudella hyvin edennyttä bussiliikenteen kehittämistyötä, matkustajamäärien jatkuvaa kasvattamista ja seutuliikenteen edistämistä. Pikaraitiotiehankkeessa meidän kannattaa edetä Tampereen kanssa samaa tahtia, synergiaa hyödyntäen. Pikaraitiotieratkaisu on merkittävä joukkoliikenteen kehittäjä, mutta sillä tulee olemaan suuri merkitys myös kaupunkikehityksen välineenä. Uusia vetovoimaisia asuin- ja työpaikka-alueita on toteutettava pikaratikkareittien varsille samassa tahdissa pikaraitiotien valmistumisen kanssa.

Edunvalvonnan keskeisimpiä asioita on Espoo-Salo -välin uusi nopeampi ratayhteys eli ESA-rata. Tavoitteena on oltava noin tunnin, korkeintaan tunnin ja vartin matka-aika Helsinkiin. Turun on liityttävä pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen, sillä meillä on tarjota erinomaista elämisen laatua, kaunista kaupunkiympäristöä ja hyviä palveluita. Vain työpaikkoja puuttuu, mutta sekin ongelma pienenee nopean junayhteyden ja etätyömahdollisuuksien kehittymisen myötä.

Ydinkeskustassa on rakennettava lisää kävelykatuja ja pyörätieyhteyksä. Toriparkkia emme tarvitse, mutta Louhea voi laajentaa itään ja länteen. Toria ympäröivistä kiinteistöistä on tutkittava mahdollisuudet yhdistää olemassa olevat kellarikerrokset toisiinsa ja Louheen tai sen laajennukseen hevosenkengän muotoisella maanalaisten liike- ja parkkitilojen sekä käytävien verkostolla.

Hyvät terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut ovat arkielämässä tärkeimpiä.. Palveluntuotannon uudistamista on jatkettava, jotta palvelumme vastaavat tämän päivän asukkaiden muuttuneisiin tarpeisiin .Hyvinvointipalvelut tarvitsevat myös hyvinvoivat tekijänsä. Turun on kehityttävä työnantajana: työntekijöistä ja heidän työolosuhteistaan on huolehdittava, jotta tärkeisiin palveluihin riittää tekijöitä myös tulevaisuudessa.

Vanhusten palveluissa ja terveydenhuollossa tarvitsemme rahan ja ennaltaehkäisyn lisäksi uusia toimintatapoja, jotta kasvava ikääntyvien joukko saa tarvitsemansa avun. Dementiahoidon kehittäminen on minulle erityisen tärkeää. Kuluneella vaalikaudella on tehty hyviä linjauksia, joiden pohjalta on jatkettava kaupungin vanhuspalveluiden kehittämistyötä. Vanhusten asumiseen on etsittävä uudenlaisia ratkaisuja. Turku voi lähteä kokeileman esim. ikäihmisten yhteisöllistä kimppa-asumista, ’mummokommuuneja’, yhtenä vastauksena vanhusten kokemiin yksinäisyyden ja turvattomuuden ongelmiin. Voimme ryhtyä testaamaan myös teknologisia ratkaisuja vanhustenhuollossa vaikkapa kotona asumisen helpottamiseksi.

Lasten, nuorten ja työikäisten palveluissa on pystyttävä satsaamaan resursseja ennaltaehkäisyyn. Vaikeuksissa olevien perheiden kotipalveluihin satsaaminen, neuvolatoiminta, koululääkärien ja kouluterveydenhoitajien vastaanotot, terveysneuvonta, nuorten yhteiskuntatakuu, etsivä nuorisotyö, syrjäytymistä ehkäisevien järjestöjen työ, työllistämistoiminta, päihdepalvelut ja kuntoutuspalvelut ovat kaikki ihmisten elämää eteenpäin vieviä, elämänlaatua ja elämänhallintaa parantavia toimintoja. Mutta niillä kaikilla on myös kuntatalouden menoja hillitsevä vaikutus. Meillä ei ole varaa leikata niistä palveluista, joilla menoja pyritään hillitsemään, vaikka meillä onkin tiedossa taloudellisesti vaikeat ajat.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat ihmisten elämänlaatua parantavia tärkeitä julkisia palveluita. Niillä on kulttuurin itseisarvon lisäksi suuri merkitys esimerkiksi fyysisen terveyden ja mielenterveyden ylläpitämisessä ja yhteisöllisyyden edistämisessä. Kulttuuri- ja liikuntapalveluilla on myös merkittäviä myönteisiä talousvaikutuksia. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 oli meille upea asia, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tapahtumavyöryn vuosi. Se viritti meihin innostusta ja tulevaisuudenuskoa, loi uusia yhteistyön malleja, lisäsi tunnettuutta, tarjosi työmahdollisuuksia ja avasi kaupunkiamme meille aivan uudella tavalla. Tätä työtä ja sen henkeä on osattava jatkaa. Kaupunginteatteri on peruskorjattava, samoin konserttitalo. Turusta pitää löytyä ennakkoluulotonta kulttuuria ruohonjuuritason toiminnasta korkeakulttuuriin, sillä kirjavuus on rikkautta. Logomon kehitystyön pitää jatkua koko radanvartta koskevana hankkeena. Köydenpunojankadun varteen tulee rakentua kulttuuriin, luovaan talouteen ja kaupunkimaiseen asumiseen keskittyvä moderni kaupunginosa, joka toisesta päästään kytkeytyy Logomoon ja toisesta tulevaan matkakeskukseen. Kyse ei ole vain kulttuurista ja asumisesta, kyse on myös uusien elinkeinojen ja luovan talouden edistämisestä.

Koulutuksessa ja osaamisessa on tulevaisuus. Haluan kehittää laadukasta ja tasa-arvoista perusopetusta, sillä siinä luodaan kaiken oppimisen perusta. Riittävän pienet opetusryhmät ja osaavat, täydennyskoulutetut opettajat edellyttävät taloudellista ja sivistyksellistä kykyä satsata resursseja opetuksen kehittämiseen. Turun kouluverkkoa on uudistettava, jotta resurssit saadaan ohjattua opetukseen eivätkä oppilaat joudu työskentelemään ala-arvoisissa koulutiloissa. Lukioverkkouudistus on tulossa ammattikorkeakoulun kampushankkeen vanavedessä. Perusopetuksen ja lukio-opetuksen opetussuunitelmat uudistetaan lähivuosina. Ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisiä oppisisältöjä ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä on kehitettävä. Eriarvoistavat ammattiopetuksen kielikokeet on poistettava, sillä maahanmuuttajataustaisten nuorten kielikoulutus on osa ammatillista koulutusta. Korkeakoulutus on Varsinais-Suomen erityinen voimavara.

Maahanmuuttajat on saatava mukaan kaupungin arkeen. Tähän tarvitaan kielikoulutusta ja tukea työllistymiseen. Asuntoalueilla tulee pyrkiä monipuoliseen asukasrakenteeseen, joka sisältää eri ikä- ja sosiaaliryhmiä. Vuokra-asuntoja tulee olla eri puolilla kaupunkia.

Turvallinen kaupunki huolehtii kaikista asukkaistaan. Kuntalaisten kuuleminen on normaali osa isompien asioiden valmisteluprosessia ja kaikki tuntevat jatkossa kaupungin asiakaspalautejärjestelmät. Ketään ei syrjitä esimerkiksi sukupuolen, iän tai varallisuuden puutteen takia. Yhdenvertainen kunta takaa samat mahdollisuudet ja oikeudet niin maahanmuuttajille, kieli-, kulttuuri-, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille kuin valtaväestöllekin. Esteetön rakentaminen tekee Turusta kaikille hyvän asuinpaikan. Kaupunki on suunniteltava siten, että kaikilla on mahdollisuus liikkua rakennuksissa, kaduilla ja joukkoliikenteessä helposti ja turvallisesti. Vammaisille esteettömyys on tasa-arvoa, mutta yhtä lailla esteettömäksi rakennetusta ympäristöstä hyötyvät vanhukset, lastenvaunuja työntävät vanhemmat ja aivan tavalliset kuntalaiset.

Taloustilanne tulee olemaan vaikea. Yllä lueteltujen asioiden rahoittaminen vaatii verotuloja, toimivaa hallintokoneistoa, tavoitteellista päätöksentekoa ja hyvin hoidettua kaupunkia. Meillä näyttää olevan edessämme taloudellisesti varsin vaikeat ajat. Koko Euroopan talous on pitkäkestoisessa hitaan ja vaatimattoman kasvun vaiheessa. Verotulojen kasvuvauhti ei lupaa hyvää, valtio tiukentaa kukkaronnyörejään ja leikkaa valtionosuuksia. Väestön ikärakenteen muutos lisää kuntien menopaineita. Eläköityminen on kiivasta ja kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy kuntasektorilla. Suu on pidettävä säkkiä myöten: löysäilyyn ei ole varaa, palveluita ja hallintoa on tuotettava tehokkaasti, kehittämispanokset ja investoinnit on kohdistettava tärkeimpiin asioihin, turhia menoja ja rahan tuhlausta on vältettävä. Johtamista ja henkilöstön hyvinvointia on kehitettävä, samoin asiakaspalautteiden keräämistä osana palveluiden jatkuvaa kehitystyötä. Kehittämispanokset on kohdennettava vaikutuksiltaan suurimpiin tai strategisesti merkittävimpiin kohteisiin. Uusien työpaikkojen syntyä on edistettävä, ja jatkettava siksi paitsi perinteisesti tärkeän metalli- ja bioalan myös luovan ja vihreän talouden elinkeinojen kehittämistyötä. Kehittämistyötä ei kuitenkaan voi lopettaa vaikeinakaan aikoina, sillä se olisi loputtoman kurjuuden tie.

Jos tulen valituksi kaupunginvaltuustoon neljännelle kaudelle, aion jatkaa politiikan tekoa sillä asioihin perehtyvällä, reippaalla ja yhteistyöhakuisella toimintatavalla, joka on tähänkin asti tuottanut hyviä tuloksia. Kunnioitan demokratiaa ja edistän ihmisten mahdollisuuksia osallistua heitä koskevan päätöksenteon valmisteluun. En väistä vastuutani ja uskallan tarvittaessa tehdä päätöksiä myös nopeasti ja rakenteita uudistaen. Tasa-arvo, ihmisten tasavertaisuus ja kestävä kehitys ovat päätöksentekoni oleellisia lähtökohtia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

five × two =